Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

E-mail

pao-fdr@uva.nl

Postadres

Postbus 1030
1000 BA Amsterdam

Locatie

Het onderwijs van het Eggens Instituut wordt gegeven bij de Koninklijke Industrieele Groote Club (Dam 27 te Amsterdam) en De Burcht (Henri Polaklaan 9 te Amsterdam).

Instituut

Het postacademisch onderwijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is ondergebracht bij het Eggens Instituut. Als universitair onderwijsinstituut voor juridische professionals biedt het Instituut na- en bijscholing op postacademisch niveau. Het Instituut ontwikkelt en organiseert cursussen, opleidingen, symposia en congressen op een zo breed mogelijk terrein, waarbij de toepassing van de juridische theorie in de praktijk van alledag centraal staat. Programma's worden zowel met een open inschrijving, als in de vorm van speciaal voor de gelegenheid opgezet 'maatwerk' aangeboden.

Docenten

Het postacademisch onderwijs wordt in beginsel uitgevoerd door de afdelingen en leerstoelgroepen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De docenten zijn werkzaam bij de leerstoelgroepen, veelal in de functie van hoogleraar of universitair (hoofd)docent. Zij geven onderwijs aan de faculteit en doen onderzoek. Daarnaast trekt het Instituut specialisten uit de rechtspraktijk aan om het onderwijs te verrijken.

Onderwijsaccreditatie

Het Eggens Instituut is als opleidingsinstelling geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteit en niveau

Het onderwijs wordt georganiseerd en uitgevoerd volgens de kwaliteitscyclus die binnen de Universiteit van Amsterdam geldt. Aanvullend hanteert het Instituut een specifiek op de advocatuur toegesneden kwaliteitsplan, welke de praktijkwaarde van het onderwijs borgt.

Privacy statement

In dit Privacy statement staat beschreven hoe de Universiteit van Amsterdam persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van contact met bezoekers van de website eggens.uva.nl en cursisten van het postacademisch onderwijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Wij kunnen dit Privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De laatste wijzigingen zijn doorgevoerd op 3 oktober 2018.

1. Over de UvA

Het postacademisch onderwijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt aangeboden onder de naam Eggens Instituut (hierna tevens: “Eggens Instituut”). Het College van Bestuur van de UvA is voor de verwerkingen die in dit Privacy statement aan de orde komen de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit houdt in dat College van Bestuur van de UvA (hierna: “UvA ”, “wij” of “ons”) beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. De UvA is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens.

De UvA is gevestigd aan het Spui 21, 1012 WX te Amsterdam. Ons postadres is Postbus 19268, 1000 WX Amsterdam. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar avg@uva.nl.

De UvA heeft een functionaris gegevensbescherming (“FG”) aangesteld. De contactgegevens van de FG zijn fg@uva.nl.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dit Privacy statement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en cursisten. Onder ‘cursisten’ wordt verstaan een ieder die zich heeft aangemeld voor tenminste één van de cursussen, opleidingen of andersoortige activiteiten die worden aangeboden door het Eggens Instituut (hierna: “Cursisten”). Ook plaatsen wij (indien nodig na uw toestemming) cookies. Meer informatie daarover vind u in ons Cookie statement.

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van Cursisten:

 • naam en titulatuur;
 • geslacht;
 • taalvoorkeur;
 • kantoornaam- en adres;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • of u UvA-alumnus bent;
 • factuurgegevens;

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze websites:

 • websitebezoek en klikgedrag;
 • IP-adres;
 • duur en tijdstip van het bezoek van de website;
 • gebruik van social media.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens van Cursisten, heeft betrekking op de volgende doeleinden:

 • Het inschrijven voor onderwijs bij het Eggens Instituut;
 • De organisatie van het onderwijs van het Eggens Instituut;
 • De administratie ten behoeve van het volgen van onderwijs en de daarvoor verschuldigde betalingen innen;
 • Het verstrekken van (nadere) informatie over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars, nieuws etc.; en
 • Het continue verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs, onder andere door het uitvoeren van (statistisch) onderzoek en het afnemen en verwerken van enquêtes en de resultaten hiervan.

Het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers van onze website, heeft betrekking op de volgende doeleinden:

 • Het samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • Het beveiligen en verbeteren van onze websites; en
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

4. Grondslag van de verwerking

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van de UvA is dat op basis van een gerechtvaardigd belang, overeenkomst, een wettelijke verplichting of uw toestemming. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat u geen onderwijs bij het Eggens Instituut kunt volgen of niet alle functionaliteiten van de website kunt ervaren.

Het verwerken van persoonsgegevens bij bezoeken aan onze website en het contact met cursisten is gebaseerd op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

In het geval van de inschrijvingen, betalingen en het volgen van onderwijs bij het Eggens Instituut zijn de verwerkingen gebaseerd op de grondslag ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’.

En; op basis van onder meer fiscale wetgeving moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken (met name: bewaren of verstrekken).

Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder deze eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

5. Aan wie verstrekt de UvA persoonsgegevens?

Om u van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan een derde partij, indien dit noodzakelijk is met het oog op het doel waarvoor de persoonsgegevens ooit zijn verzameld. Derden die wij inschakelen zijn bijvoorbeeld webhostingspartijen, tevredenheidsonderzoekers, verzekeraars, accountants, incassobureaus en bedrijfsrecherche.

Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij en wij de zeggenschap hebben en behouden over de verwerking, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Hierin maken wij afspraken over onder meer het doel, de duur en de omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens. Een verwerker, in de zin van de AVG, kan bijvoorbeeld een partij zijn die bepaalde IT-werkzaamheden voor ons verricht of een financiële dienst die betalingen faciliteert.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo kunnen uw persoonsgegevens alleen worden ingezien door medewerkers die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Waar dat kan, zullen wij uw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren. Daarnaast bewaren wij op verzoek van de Orde van Advocaten de inschrijfgegevens, aanwezigheidsregistratie en deelnamecertificaten voor de duur van drie jaar.

Uw e-mailadres bewaren wij langer om u op de hoogte te houden over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars, nieuws etc. Indien u niet langer berichten van ons wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kunt u zich daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e-mailbericht. U kunt zich ook afmelden door contact op te nemen met ons via pao-fdr@uva.nl.

8. Vragen of klachten?

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons dat laten weten via avg@uva.nl. Wij helpen u graag verder.

Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kunt u via fg@uva.nl een klacht indienen bij de FG. De FG is de schakel tussen de UvA en de externe toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). De FG handelt onafhankelijk en kan over uw klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.

9. Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Wanneer u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u deze stellen via pao-fdr@uva.nl. Wij helpen u graag verder.

U heeft de volgende rechten waarvoor u bij ons een verzoek kunt indienen:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten; en
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens.

Om in dit kader een verzoek aan ons te doen kunt u contact met ons opnemen via pao-fdr@uva.nl.

Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kunt u via fg@uva.nl een klacht indienen bij de FG. De FG is de schakel tussen de UvA en de externe toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). De FG handelt onafhankelijk en kan over uw klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.