Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Basisopleiding Arbeidsrecht

Informatie over nieuwe editie van de Basisopleiding Arbeidsrecht

Op dit moment is er nog geen nieuwe editie van de Basisopleiding Arbeidsrecht ingepland. Wenst u meer informatie te ontvangen zodra er meer bekend is? Vul dan hieronder geheel vrijblijvend uw gegevens in en wij nemen contact op zodra er meer duidelijk is. 

Hebt u ondertussen vragen? Wij zijn te bereiken via pao-fdr@uva.nl of op telefoonnummer 020-5253407. 

In het voorjaar 2022 is opnieuw de Basisopleiding Arbeidsrecht aangeboden. De opleiding is een samenwerking tussen AIAS-HSI, verbonden aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam en het Eggens Instituut. 

Deze opleiding van 20 PO is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de per 1 januari 2020 gestelde deskundigheidseisen op het gebied van het arbeidsrecht. Door het volgen van de Basisopleiding Arbeidsrecht bij het Eggens Instituut voldoet u aldus aan de door de Raad voor Rechtsbijstand gestelde eisen voor het mogen behandelen van arbeidsrechtzaken. Daarnaast is het Eggens Instituut geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten en ontvangt u 20 PO-punten bij het volgen van de volledige opleiding. 

Introductie opleiding

Het grootste deel van de Nederlanders beroepsbevolking dat arbeid verricht, doet dat op basis van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is een dwingend privaatrechtelijke overeenkomst waarop in beginsel het civiele recht en civielrechtelijke leerstukken onverkort van toepassing zijn. Zo genieten partijen contractsvrijheid en komt een arbeidsovereenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. De sociaaleconomische ongelijkheid tussen werkgevers enerzijds en werknemers anderzijds, brengt mee dat de contractsvrijheid op onderdelen is ingeperkt. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan een proeftijd op te nemen in een contract voor bepaalde tijd voor de duur van ten hoogste zes maanden en wordt een vierde opvolgend contract voor bepaalde tijd van rechtswege omgezet in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De inperking van de contractsvrijheid van werkgevers en werknemers kan op verschillende manieren gebeuren. De twee hiervoor genoemde voorbeelden zijn beperkingen die voortvloeien uit het Burgerlijk Wetboek waarin regels zijn gesteld over de arbeidsovereenkomst. De inperking van de contractsvrijheid vindt ook plaats via het publiekrecht. Denk daarbij aan de Arbeidstijdenwet en de Wet op het minimumloon. In de arbeidsovereenkomst kan niet van publiekrechtelijke minimumnormen worden afgeweken. Tot slot wordt de cao als bron van recht dat prevaleert boven individuele partij-afspraak genoemd.

De samenloop van verschillende rechtsgebieden en -bronnen geeft het arbeidsrecht een eigen dynamiek en rechtsvragen op het terrein van het arbeidsrecht zijn uiteenlopend:

 • Hoe zit het ontslagrecht in elkaar?
 • Mag een werkgever een werknemer verbieden na einde dienstverband bij iemand anders te gaan werken?
 • Welke verplichtingen heeft een zieke werknemer en waarom?
 • Hoe werken afspraken in een cao door in individuele arbeidsovereenkomsten?
 • En kunnen werknemers altijd staken als zij het niet eens zijn met de werkgever?
 • Wanneer ontstaat een recht op WW en welke werknemersverzekeringen zijn er in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid?

De arbeidsmarkt verandert snel: flexibilisering is aan de orde van de dag, zzp'ers en platformwerkers rukken op en steeds minder werknemers worden lid van een vakbond. Dit leidt tot vragen naar de houdbaarheid van het huidige arbeidsrechtelijke systeem. In de opleiding wordt aandacht besteed aan deze ontwikkelingen, zodat deelnemers de regels van het positieve recht kunnen plaatsen in een breder maatschappelijk kader en daarover gefundeerde stellingen kunnen innemen.

Leerdoelen

Na afronding van de opleiding kan de deelnemer:

 • Benoemen wat de belangrijkste arbeidsrechtelijke regels en leerstukken zijn op het gebied van collectief en individueel arbeidsrecht en werknemersverzekeringen;
 • Uitleggen hoe de Nederlandse arbeidsverhoudingen de totstandkoming van arbeidsrechtelijke regels beïnvloeden (uitleggen wat de SER is, wat de STAR doet en wat de invloed van sociale partners is, kortom: uitleggen wat het poldermodel is);
 • Arbeidsrechtelijke problemen analyseren en een arbeidsrechtcasus aan de hand van het positieve arbeidsrecht oplossen;
 • Analyseren hoe arbeidsrechtelijke regels zich verhouden tot maatschappelijke ontwikkelingen (zoals individualisering, flexibilisering en digitalisering).

Doelgroep

De Basisopleiding Arbeidsrecht is ontworpen voor:

 • Juristen die in de praktijk werkzaam (gaan) zijn op het gebied van het arbeidsrecht (bijvoorbeeld rechtsbijstandjuristen, rechtshulpverleners, vakbondjuristen, juridisch adviseurs en juridisch professionals bij de overheid of het bedrijfsleven).
 • Advocaten die – al dan niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand – cliënten (gaan) bijstaan in arbeidsrechtelijke kwesties. De opleiding is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand voor de specialisatie Arbeidsrecht
 • (HR) professionals met interesse in of affiniteit met het (arbeids)rech

Studiebelasting

Deelnemers dienen rekening te houden met het dubbele aantal uren aan voorbereiding; de 20-urige opleiding zal circa 40 voorbereidingsuren in beslag nemen.

Opzet, programma en docententeam

De opleiding telt 20 onderwijsuren. De opleiding is verspreid over vijf cursusdagen met als thema's:

 • 11 maart 2022: Arbeidsovereenkomst
 • 18 maart 2022: Inhoud, gelijke behandeling, publiek, ziekte
 • 25 maart 2022: Reorganisatie
 • 1 april 2022: Collectief arbeidsrecht
 • 8 april 2022: Ontslag (individueel)

Bekijk het programmaschema met verdere toelichting van de onderwerpen en het docententeam hier

Kwaliteitsbewaking

De Basisopleiding Arbeidsrecht is een samenwerking tussen AIAS-HSI en het Eggens Instituut, alle twee onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De docenten van de Basisopleiding Arbeidsrecht dragen zorg en monitoren het wetenschappelijk karakter van de opleiding. Het Eggens Instituut is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling in het kader van de permanente opleiding.

De kwaliteit van de opleiding wordt permanent getoetst door middel van evaluaties door cursisten.

Erkenning door Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) stelt per 1 januari 2020 deskundigheidseisen op het gebied van het arbeidsrecht. De Basisopleiding Arbeidsrecht is erkend door de RvR. Door het volgen van de gehele opleiding bij het Eggens Instituut voldoet u aldus aan de door de RvR gestelde eisen voor het mogen behandelen van arbeidsrechtzaken op basis van een toevoeging.

Situatie omtrent de Coronacrisis

Locatie

Voor de Basisopleiding Arbeidsrecht is een toepasselijke locatie gekozen: De Burcht van Berlage in Amsterdam-Oost. De Burcht is het oudste vakbondsgebouw van Nederland. Het is ontworpen door Hendrik Petrus Berlage in opdracht van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) in 1899-1900. 

De Burcht is goed bereikbaar met het OV en wij raden derhalve ook het OV aan. Vanaf station Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid en Amstel rijden (snel)trams en de metro, met een stop nabij de cursuslocatie.

Indien de opleiding vanwege de situatie omtrent de Coronacrisis niet op locatie kan plaatsvinden, dan zal de opleiding digitaal worden aangeboden.

Investering

De Basisopleiding Arbeidsrecht omvat 20 onderwijsuren. Deelname aan de volledige opleiding kost € 2050,- (vrijgesteld van BTW). Dit is inclusief digitaal cursusmateriaal (exclusief boeken) en deelnamecertificaat.

Deelname aan een losse cursusdag bedraagt € 480,- (vrijgesteld van BTW). U ontvangt voorafgaand digitaal cursusmateriaal en na afloop een deelnamecertificaat van de gevolgde cursusdag(en).

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Download de inschrijf- en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de Basisopleiding Arbeidsrecht.